Testing av kart og geografi som virtuelle 3d-modeller

- trykk "i" i modellene og få bruksanvisning -


Ringerikes topografi

Ringerike berggrunnsgeologi

Ringerike løsmassegeologi v 1.0
Ringerike løsmassegeologi v 2.0(med lyd, virker Chrom)

Vei-tetthet i Norge

Folketall med endringer i kommunene

Landhevning, den pågående

Skoggrense - flaten
Flatene for skoggrensen og terrengverflaten skjærer hverandre
Skoggrensen som et beveglig plan
Arealer og hypsografi

Halti

Folketetthet i Ringeriksregionen
Andel personer 0 - 19 år, blått 10 til 23% - rødt 23 til 40%
Andel personer 20 - 66 år, blått 47 til 63% - rødt 63 til 84%
Andel personer 0ver 67 år, blått 0 til 13% - rødt 13 til 40%

Ringeriksregionen, personer pr. grunnkrets
Ringeriksregionen, i grunnkretsene

Topografiske arealer pr kommune 2016
Arbeidsplasser i Ringriksregion 2010-2014
Arbeidsplasser som Busniss graphics A
Arbeidsplasser som Busniss graphics B

Folketetthet i EU

Ringerike kommuneplan Hønefoss
Kartprojeksjoner med Leaflet
Løver i distrikt 14

Havnivåer langs Drammenselva
Kulturvern og Havnivåer langs Drammenselva

Norge i verden - Van der Grinten
Norge i verden - Albers arealriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Avstandsriktig kjegleprojeksjon (langs 10 gr. øst)
Norge i verden - Lamberts formriktig kjegleprojeksjon
Norge i verden - Mercator, som Google map
Støtvig - Stuttvik
Trøndelag - arealtyngdepunkt, Midtpunkt
Trøndelag - befolkningstyngdepunkt, Midtpunkt

Kommunenes arealtyngdepunkt, Midtpunkt

Folketetthet i Norge A
Folketetthet i Norge B

Viken, areal- og folketyngdepunkt,A
Viken, areal- og folketyngdepunkt,B

Trøndelag - befolkningstyngdepunkt, Midtpunkt
Høyt beliggende tettsteder

Harald Stavestrand
harald@stavestrand.no
47 926 68 164

stavestrand is epic